CCC 284 – The Dan Dougherty Interview

Dan Dougherty joins Brian Dunaway, Joel Duggan & Matthew Ducharme to talk about his award winning syndicated comic Beardo, Teaching & his graphic novel Touching Evil

(more…)


Episode: http://comicscoasttocoast.com/podcast-download/6773/ccc-284-the-dan-dougherty-interview.mp3